Uw Privacy

In verband met de Algemene Verordening Gegevensverwerking wijs ik u graag op het volgende:

Welke gegevens bewaar ik
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend Body Stress Release Practitioner, een dossier aanleg. Dit bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis hiervan wordt een Body Stress Release-behandeling uitgevoerd.

Wat ik doe om uw gegevens te beschermen
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik:

 • Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot uw gegevens, met de leverancier van het online programma waar ik mee werk heb ik een verwerkingsovereenkomst,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiĆ«le administratie,
 • de persoonsgegevens schriftelijk (op klantkaart) bewaar in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een afgesloten kamer in een afgesloten pand. De digitale gegevens staan op een beveiligde server en kunnen alleen via mijn account dat is beveiligd met een wachtwoord ingezien worden.

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen op uw expliciete verzoek.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt hiervoor gebruikt.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Uw gegevens op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan alleen de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota in kan dienen bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens op de factuur:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

De gegevens in het cliƫntendossier blijven 7 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de Belastingdienst)

Uw Rechten
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: in een aantal gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
 • De gegevens niet meer nodig zijn
 • U de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
 • U bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
 • De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
 • De betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website.
 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.
 • Recht op beperking van verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
 • De gegevens mogelijk onjuist zijn
 • De verwerking onrechtmatig is
 • De gegevens niet meer nodig zijn
 • U bezwaar maakt
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Klachtenprocedure
Voor klachten over uw Body Stress Release behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland www.bodystressrelease.nl voor een toelichting op de klachtenprocedure.